DISCLAIMER

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

 1. Aansprakelijkheid

Alterego B.V. stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan Alterego B.V. niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Alterego B.V. vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat zij geen aansprakelijk aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
Ondanks het feit dat Alterego B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Alterego B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Hoewel Alterego B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden.

Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 1. Links

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Alterego B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 1. Wijzigingen

Alterego B.V. behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

 1. Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij Alterego B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Alterego B.V. of aan de licentiegever. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alterego B.V.

 1. Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

PRIVACY STATEMENT

 

Alterego B.V. verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

 1. Toepasselijkheid

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door abonnees op de nieuwsbrief en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Alterego B.V.

 1. Verwerking persoonsgegevens

Alterego B.V. behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Alterego B.V. verzamelt persoonsgegevens bij het aanmelden voor de nieuwsbrief (uw emailadres en toestemming voor de verzending), bij een bezoek aan Alterego B.V. evenementen en activiteiten, persoonlijke afgifte van uw visitekaartje, aanmelding of toestemming via LinkedIn contact en wanneer er sprake is van een factuurrelatie.

Deze gegevens worden verwerkt voor:
• het tot stand brengen en uitvoeren van opdrachten;
• het verzenden van de nieuwsbrief;
• het werven en registreren van deelnemers voor evenementen van Alterego
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
• het optimaliseren van de werking van de website;
• het verzenden van direct mailings;

Alterego B.V. verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Alterego B.V., kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze websites. Het gaat hierbij om analytische gegevens zoals een unieke apparaat ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om Alterego B.V. te bezoeken, alsmede gegevens over uw activiteit op onze website, zoals het tijdstip van uw websitebezoek en uw zoekwoord opdrachten.

Wij verwerken deze informatie om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten over die activiteit samen te stellen (uw IP-adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om het land van waaruit u onze website bezoekt te lokaliseren, en we verzamelen deze informatie, zodat we weten dat bijvoorbeeld de meeste bezoekers van onze website uit Nederland en secundair uit België komen).

We analyseren ook de prestaties van onze nieuwsbrief (hoe het wordt gelezen) door het bijhouden van rapporten over ‘opens’ en ‘kliks’. Deze verwerking is noodzakelijk om onze legitieme belangen bij het verbeteren van onze website en het bieden van een betere service en informatiebron aan bezoekers te kunnen behartigen. Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van u te ontwikkelen.

 1. Marketing

Wij kunnen uw contactgegevens die u aan ons verstrekt (hetzij via onze website, social media, per e-mail of via het gebruik van onze diensten) verwerken voor marketingdoeleinden in overeenstemming met het gerechtgevaardigd belang om u informatie te sturen over onze diensten en als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van informatie over nieuws en evenementen. We kunnen gebruik maken van externe leveranciers, zoals MailChimp, Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest en Twitter om u voor marketing doeleinden te benaderen.

Als u ons liked op Facebook, maken we hiervan een notitie in onze systemen, zodat wij u in de toekomst met relevante marketing boodschappen kunnen, benaderen, op basis van uw interesses.

Alterego B.V. kan het e-mailadres van haar klanten en relaties gebruiken voor Custom Audience targeting via Facebook. Alterego B.V. maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in haar advertising account van Facebook. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien. Lees hier meer over Custom Audience targeting.

Indien u geen deel uit wil maken van een Custom Audience kunt u contact opnemen met 070-338 94 40 of via e-mail: info@alteregomarketing.com.

 1. Uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u verwerken

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door Alterego B.V. worden verwerkt en deze gegevens desgewenst inzien, aanpassen of laten verwijderen.
Indien u dit wenst kunt u eveneens een kopie van uw contact-, adres- en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te beperken, te stoppen met de verwerking of te verwijderen. Of omdat u deze wilt doorgeven aan een toezichthouder voor gegevens bescherming. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze activiteiten die we u online, per e-mail, telefoon of post toesturen. Dit kunt u melden aan Alterego B.V., door een e-mail of een brief te sturen naar info@alteregomarketing.com of Alterego B.V., Lulofsstraat 55 – unit 30, 2521 AL Den Haag.

Wij streven ernaar om zonder onnodige vertraging, en uiterlijk binnen een maand, te voldoen aan onze verplichtingen. Als we niet volledig gehoor kunnen geven aan uw verzoek, verneemt u uiteraard van ons de reden.

E-mail
Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

 1. Hoe beveiligt Alterego B.V. gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Alterego B.V. fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Alterego B.V. maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Alterego B.V. schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 1. Algemeen

Indien u vragen heeft over ons privacy policy, kunt u deze sturen naar: info@alteregomarketing.com

COOKIE POLICY

 

Alterego B.V. gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier.

Analytische cookies

Alterego B.V. maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Alterego B.V. gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Social media cookies

Wij hebben buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram en Twitter zodat u eenvoudig informatie over Alterego B.V. op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op bijvoorbeeld Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerksites inzien.

Personaliseren van reclame-uitingen

Alterego B.V. maakt voor haar websites gebruik van retargeting van Facebook, Instagram, Mailchimp en LinkedIn. We gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om mensen die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van Alterego B.V. op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden of om mensen telefonisch te benaderen. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

Cookies en Internet Explorer
Cookies en Firefox
Cookies en Google Chrome
Cookies en Safari
Cookies en Opera

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacy statement van Alterego Marketing, dan kunt u deze richten aan Alterego B.V., Lulofsstraat 55 – unit 30, 2521 AL Den Haag, tel: 070-338 94 40 of neem via info@alteregomarketing.com contact met ons op.

Klachten


Indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met geldende privacy wetgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Wijzigingen privacy statement

Alterego B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Alterego B.V. adviseert u regelmatig de privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Augustus 2019