DISCLAIMER

 

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

 1. Aansprakelijkheid

Alterego B.V. stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan Alterego B.V. niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Alterego B.V. vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat Alterego B.V. geen aansprakelijk aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
Ondanks het feit dat Alterego B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Alterego B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Hoewel Alterego B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden.

Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Alterego B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 1. Links

Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Alterego B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 1. Wijzigingen

Alterego B.V. behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

 1. Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij Alterego B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Alterego B.V. of aan de licentiegever. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alterego B.V.

 1. Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

PRIVACY STATEMENT

 

Alterego B.V. verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

 1. Toepasselijkheid

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door abonnees op de nieuwsbrief en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Alterego B.V.

 1. Verwerking persoonsgegevens

Alterego B.V. behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Alterego B.V. verzamelt persoonsgegevens bij het aanmelden voor de nieuwsbrief (uw emailadres en toestemming voor de verzending), bij een bezoek aan Alterego B.V. evenementen en activiteiten, persoonlijke afgifte van uw visitekaartje, aanmelding of toestemming via LinkedIn contact en wanneer er sprake is van een factuurrelatie.

Deze gegevens worden verwerkt voor:
• het tot stand brengen en uitvoeren van opdrachten;
• het verzenden van de nieuwsbrief;
• het werven en registreren van deelnemers voor evenementen van Alterego
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
• het optimaliseren van de werking van de website;
• het verzenden van direct mail;

Alterego B.V. verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Alterego B.V., kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om Alterego B.V. te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’

 1. Facebook

Als u ons liked op facebook, maken we hiervan een notitie in onze systemen, zodat we u niet twee keer met hetzelfde verhaal hoeven te benaderen, of juist maar één keer met een actie die u aanspreekt.

Alterego B.V. gebruikt het e-mailadres van haar klanten en relaties voor Custom Audience targeting via Facebook. Alterego B.V. maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool van Facebook. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien. Lees hier meer over Custom Audience targeting.

Indien u geen deel uit wil maken van een Custom Audience kunt u contact opnemen met 070-338 94 40 of via e-mail: info@alteregomarketing.com.

 1. Uw rechten

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Alterego B.V. worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze activiteiten die we u online, per e-mail, telefoon of post toesturen. Dit kunt u melden aan Alterego B.V., door een e-mail of een brief te sturen naar info@alteregomarketing.com of Alterego B.V., Lulofsstraat 55, unit 30, 2521 AL Den Haag.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail
Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

 1. Hoe beveiligt Alterego B.V. gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Alterego B.V. fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Alterego B.V. maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. Alterego B.V. schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

COOKIE POLICY

 

Alterego B.V. gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier.

Analytische cookies

Alterego B.V. maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Alterego B.V. gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

Daarnaast maakt Alterego B.V. mogelijk gebruik van lead tracking tools, zoals Leadfeeder, gekoppeld aan Google aan Analytics.

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Social media cookies

Via onze websites bieden we toegang tot verschillende sociale media zoals Facebook en Google+. Met behulp van zogenaamde social plug ins kunt u onze informatie met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins van Addthis worden door derde partijen cookies uw randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te verbeteren, maar er kunnen ook tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om surfgedrag over meerdere websites te volgen.

Daarnaast hebben wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram en Twitter zodat u eenvoudig informatie over Alterego B.V. op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op bijvoorbeeld Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacyverklaringen van de betreffende socialenetwerksites inzien.

Personaliseren van reclame-uitingen

Alterego B.V. maakt voor haar websites gebruik van retargetting van Facebook, Instagram, Mailchimp en LinkedIn. We gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om mensen die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van Alterego B.V. op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden of om mensen telefonisch te benaderen. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

Cookies en Internet Explorer
Cookies en Firefox
Cookies en Google Chrome
Cookies en Safari
Cookies en Opera

Vragen?


Heeft u vragen of opmerkingen over de privacy statement van AlteregoMarketing, dan kunt u deze richten aan Alterego B.V., Lulofsstraat 55, unit 30, 2521 AL Den Haag, tel: 070-338 94 40 of neem via info@alteregomarketing.com contact met ons op.

Klachten


Indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met geldende privacy wetgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Wijzigingen privacy statement

Alterego B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Alterego B.V. adviseert u regelmatig de privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Mei 2018