ALGEMENE VOORWAARDEN

Alterego is een creative branding agency.
Wij bouwen merken door ze het juiste gezicht en verhaal te geven passend bij de missie van de klant. Als een ware alter ego gaan we op zoek naar de kern en vertalen dit naar een sterk merk dat ècht impact wil maken.

De ontwikkelingen op het gebied van mens, dier, en het milieu zetten ons en onze klanten inmiddels steeds meer aan het denken. De vraag is welke bijdrage wij kunnen leveren, of wat we juist moeten laten. Dat vraagt om een nieuw soort creativiteit. En die uitdaging gaan we graag aan.

ARTIKEL 1.

WERKINGSSFEER EN DEFINITIES 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en rechtsbetrekkingen van Alterego B.V. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door Alterego B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden genoemde woorden wordt de volgende betekenis toegekend
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de partij die met Opdrachtnemer contracteert c.q. beoogt te contracteren;
  • Opdrachtnemer: Alterego B.V. en/of een aan haar gelieerde onderneming;
  • Opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om tegen betaling Werkzaamheden te verrichten;
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot het leveren van producten en/of diensten aan de opdrachtgever 
  • Werkzaamheden: al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever maakt en/of onderneemt, dan wel doet maken en/of doet ondernemen;
  • Offerte: de door Opdrachtnemer gedane mondelinge of schriftelijke aanbieding en/of de door Opdrachtnemer in meerdere of mindere mate mondelinge of schriftelijke gespecificeerde Werkzaamheden, inclusief de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten c.q. de door Opdrachtnemer opgegeven vaste fee.
  • Schriftelijk: communicatie per brief, email, fax of enige andere wijze van (schriftelijke) communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld

ARTIKEL 2.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle (rechts)handelingen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever in de relatie tussen hen beiden, tenzij zij geheel, dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard. Overeengekomen afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd, waarbij beide partijen voor akkoord hebben getekend.
 2. Deze voorwaarden prevaleren óók boven algemene voorwaarden van Opdrachtgever indien Opdrachtnemer de toepasselijkheid van die eerste voorwaarden niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen.
 3. Door Opdrachtgever gehanteerde c.q. door deze eenzijdig van toepassing verklaarde voorwaarden kunnen slechts van toepassing zijn indien Opdrachtnemer daarmee schriftelijk akkoord is gegaan.
 4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 
 5. Wanneer er wordt gewerkt met een vertaalde versie van deze algemene voorwaarden geldt de Nederlandse tekst als leidend.
 6. Als Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet meer van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer in enige mate het recht zou verliezen om alsnog de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Wanneer Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan Opdrachtgever ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Opdrachtnemer hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
 8. Alle personen en/of bedrijven die door Opdrachtnemer bij de voorbereiding of uitvoering van enige opdracht van de Opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
 9. Opdrachtnemer heeft het recht haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtnemer zal in dat geval de Opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

ARTIKEL 3.

OFFERTES

 1. Een offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, tenzij de aanbieding uitdrukkelijk anders vermeldt. Opdrachtnemer is niet gebonden wanneer een aanbieding na de genoemde termijn door de Opdrachtgever wordt aanvaard.
 2. Desgevraagd zal de Opdrachtnemer voor de aanvang van de Werkzaamheden een gespecificeerde Offerte aan de Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht afwijkingen ten opzichte van een Offerte voordoen, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
 3. Een offerte geldt alleen als (vaste) prijs indien dat uitdrukkelijk schriftelijk vooraf is overeengekomen. 
 4. Overschrijdingen van Offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de Opdrachtgever geaccepteerd en hoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 5. Overschrijdingen van Offertes als gevolg van (wijziging in) verkoopcondities van leveranciers en andere door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden gelden niet als overschrijding, ook niet als die verkoopcondities niet apart in een Offerte zijn opgenomen. Opdrachtgever wordt geacht deze verkoopcondities te kennen en er mee akkoord te zijn dat deze vanaf de Offerte van de onderhavige voorwaarden– voor zover daarmee in overeenstemming – deel uitmaken.
 6. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever tot de offertedatum aan Opdrachtnemer is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële c.q. relevante informatie aan Opdrachtnemer is verstrekt. Wanneer de verstrekte informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Opdrachtnemer het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 7. Getoonde en/of verstrekte tekeningen, voorbeelden, modellen, opgave van kleuren, afmetingen en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 8. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan op een kennelijke vergissing of verschrijving berust.
 9. Tevens is Opdrachtnemer niet gebonden wanneer de aanvaarding van de offerte, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk meedeelt met de afwijkende aanvaarding in te stemmen.
 10. Een samengestelde offerte of aanbieding van meerdere producten of diensten verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een deel van de overeengekomen prestatie tegen een deel van de prijs.
 11. Het aanbod, de offerte, de prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen, nieuwe of vervolgopdrachten.
 12. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Opdrachtnemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
 13. Opdrachtgever dient de Offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet aan derden bekend maken.
 14. Wanneer op basis van de Offerte geen Overeenkomst tot stand komt is Opdrachtnemer gerechtigd aanspraak te maken op een redelijke vergoeding van de aan zijn aanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten. Deze vergoeding zal tenminste 10% van de Offertesom bedragen.
 15. Wanneer geen Overeenkomst tot stand komt is Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer verplicht eventueel vervaardigde tekeningen of voorbeelden terstond en voor zijn rekening en risico aan Opdrachtnemer te retourneren.

ARTIKEL 4.

PRIJS

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele koeriers-, tranport- of verzendkosten, auteurscorrecties, fotografie, kleurproeven, afkoop van gebruiksrechten voor illustratief en fotografisch beeld, rekwisieten, huur apparatuur of inhuur modellen, visagist etc, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen zijn prijzen tevens exclusief eventuele kosten die derden in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld kosten verbonden aan vergunningen, licenties e.d.
 2. In de prijs zijn 2 correctierondes inbegrepen, tenzij anders vermeld. Eventuele extra correctierondes worden op basis van nacalculatie doorberekend.
 3. De prijs is gebaseerd op maximaal 500.000 afdrukken van door Opdrachtnemer aan te leveren afbeeldingen (of delen daarvan). Indien een hoger aantal wordt verwacht of gebruikt dient Opdrachtgever dat direct aan te geven, zodat de prijs kan worden aangepast. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle gevolgen die verbonden zijn aan overschrijding van het maximum. 
 4. Alle prijzen zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor werk dat buiten de normale arbeidsuren dient te worden uitgevoerd een hogere prijs te rekenen.
 5. Het is Opdrachtnemer toegestaan om tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan als de verhoging van deze prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen, lonen etc of op gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de overeenkomst om die reden op te zeggen of te ontbinden. Bij een verhoging van meer dan 10% zullen partijen in overleg treden.

ARTIKEL 5.

OPDRACHT, UITVOERING EN WIJZIGINGEN

 1. Een Opdracht wordt door de Opdrachtnemer aanvaard doordat hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de Opdrachtgever is bevestigd, hetzij met de uitvoering van de Werkzaamheden wordt aangevangen.
 2. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de Werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en medewerking van Opdrachtgever c.q. door deze ingeschakelde derden en de door Opdrachtgever aangeleverde informatie. 
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen, alsmede voor de tijdige verstrekking daarvan. Eventueel door Opdrachtgever verstrekte gegevensdragers of electronische bestanden zullen vrij van virussen zijn.
 4. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning, inclusief de daarin eventueel opgenomen (deel-)termijnen, kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. 
 5. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen de Opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan. Evenmin bestaat dan recht op vergoeding van enige door de Opdrachtgever als gevolg van deze overschrijding geleden schade.
 6. Wanneer uitvoering op verzoek van de Opdrachtgever moet worden bespoedigd heeft Opdrachtnemer het recht de eventueel daarmee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of wanneer Opdrachtnemer feiten en/of omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 8. Opdrachtnemer is bevoegd haar werkzaamheden te beëindigen en/of de overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of wanneer het omstandigheden betreft die van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevraagd.
 9. Als Opdrachtnemer overgaat tot opschorting, beëindiging of ontbinding is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan Opdrachtgever.
 10. Aan zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever is het toegestaan de opdracht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien ten aanzien van de andere partij:
  • een verzoek tot faillissement is ingediend,
  • surséance van betaling is aangevraagd
  • liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of
  • op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd.
 11. Als de overeenkomst wordt ontbonden of beëindigd, hetzij door Opdrachtnemer, hetzij door Opdrachtgever, dan zijn de dan bestaande en eventueel nog te ontstane vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar. Wanneer deze ontbinding of beëindiging veroorzaakt wordt door omstandigheden die voor rekening van Opdrachtgever komen is Opdrachtgever alsdan tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. Deze schadeloosstelling zal bestaan uit het voldoen van de gehele c.q. nog resterende opdrachtsom.
 12. Indien een opdracht aan Opdrachtnemer is verstrekt, maar deze vóór de start daarvan door Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt afgezegd heeft Opdrachtnemer recht op de volgende compensatie:
  • tot 8 kalenderdagen voor de geplande start: 100% van de overeengekomen prijs
  • 9 tot 15 kalenderdagen voor de geplande start: 75% van de overeengekomen prijs
  • 16 tot 30 kalenderdagen voor de geplande start: 50% van de overeengekomen prijs
 13. Wanneer drukwerkbestanden aan Opdrachtgever worden geleverd dient Opdrachtgever de lithografie te verzorgen en de drukwerkbestanden klaar te maken voor het drukken. Opdrachtgever zal een digitale en fysieke proefdruk van elke verpakking aan Opdrachtnemer verstrekken voor akkoord. Wanneer deze proef voldoet aan de eisen van Opdrachtnemer wordt hij doorgestuurd voor een barcode scantest. Zodra beide partijen een definitieve goedkeuring geven op de proefdruk kan de productie van verpakkingen in gang worden gezet.
 14. Voor videoproducties geldt: om montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen kan bij grote projecten een 3-versie-methode worden aagehouden:
  Versie 1: de ruwe montage. De eerste versie wordt zo veel mogelijk volgens script gemaakt, maar is nog niet in detail afgewerkt. Opdrachtgever krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
  Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe, tot in detail afgewerkte versie, gemonteerd. Opdrachtgever krijgt ook deze versie te zien en kan Opdrachtnemer van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transitie etc.)
  Versie 3: final. Opdrachtnemer past de montage aan en de productie is klaar.
  Wanneer na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht.
  Previews worden aangeboden door middel van een afgeschermde link.
  Tenzij anders overeengekomen wordt niet gebruikt cameramateriaal (footage) niet verstrekt aan Opdrachtgever.
 15. Wanneer gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald (bijvoorbeeld aan BUMA STEMRA). Opdrachtnemer kan slechts een inschatting geven van de daaraan verbonden kosten. Deze inschatting wordt in de offerte opgenomen, maar kan in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee akkoord. Bij gebruik van royalty free muziek worden met een eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.
 16. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van test, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, toetsing Nederlandse Reclame Code, niet tot de opdracht van Opdrachtnemer.
 17. Wijzigingen in de Opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld. Wordt een wijziging mondeling opgegeven, dan is het risico van een eventuele niet doorvoering van deze wijziging voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 18. Als bij de aanvaarding of de uitvoering van de Werkzaamheden er zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zal de partij bij wie dit speelt de andere partij hiervan onmiddellijk in kennis stellen.
 19. De wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door de Opdrachtnemer.
 20. Eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste van Opdrachtgever.
 21. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn vanwege deze overschrijding.
 22. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht dagen nadat Opdrachtgever een tekortkoming van Opdrachtenemer heeft ontdekt, te waarschuwen.

ARTIKEL 6.

RELATIEBEHEER EN RAPPORTAGE

 1. De Opdrachtnemer maakt van alle contacten met de Opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. In geval van telefonisch contact wordt alleen een contactrapport gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft.
 3. Als Opdrachtgever naar aanleiding van een contactrapport niet binnen vier werkdagen na toezending daarvan heeft gereageerd, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden.
 4. Opdrachtnemer zendt de contactrapporten naar een daartoe door de Opdrachtgever aangewezen persoon.

ARTIKEL 7.

ZORGPLICHT OPDRACHTGEVER

 1. De Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de belangen van de Opdrachtgever (waaronder het belang van geheimhouding van vertrouwelijke gegevens) in acht nemen.
 2. Opdrachtnemer draagt, er van uitgaande dat over het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt, zorg voor een passende audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen. Opdrachtnemer is er echter nimmer verantwoordelijk voor wanneer de Werkzaamheden niet zouden voldoen aan de geldende wettelijke en andere voorschriften en/of gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen etc. en op Opdrachtgever rust terzake ook geen onderzoeks- of waarschuwingsplicht.

ARTIKEL 8.

INSCHAKELING DERDEN

 1. Indien het naar het oordeel van de Opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de Opdracht, dan wel dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit, is de Opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden opdracht tot levering of het anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven. Een eventueel tekortschieten van deze derden kan slechts aan Opdrachtnemer worden toegerekend, indien Opdrachtnemer bij de keuze van deze derden niet zorgvuldig is geweest.
 2. Wordt bij de uitvoering van de Opdracht gebruik gemaakt van door Opdrachtgever voorgeschreven leveranciers en/of andere derden, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor (de prestatie van) deze derden. Opdrachtnemer is niet verplicht om met door Opdrachtgever gewenste derden te contracteren.

ARTIKEL 9.

RECLAMES, KLACHTEN EN BEWIJS

 1. Indien het naar het oordeel van de Opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de Opdracht, dan wel dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit, is de Opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden opdracht tot levering of het anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven. Een eventueel tekortschieten van deze derden kan slechts aan Opdrachtnemer worden toegerekend, indien Opdrachtnemer bij de keuze van deze derden niet zorgvuldig is geweest.
 2. Wordt bij de uitvoering van de Opdracht gebruik gemaakt van door Opdrachtgever voorgeschreven leveranciers en/of andere derden, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor (de prestatie van) deze derden. Opdrachtnemer is niet verplicht om met door Opdrachtgever gewenste derden te contracteren.

ARTIKEL 10.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de Opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven, waarbij Opdrachtgever een termijn van zes maanden in acht dient te nemen.
 2. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de Opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de Opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij tussen partijen anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering van de Opdrachtnemer voor die periode ten minste uit de volledige mediacommissie op basis van het door de Opdrachtgever goedgekeurde mediaplan.

ARTIKEL 11.

BETALING

 1. Opdrachtgever zal alle facturen afkomstig van Opdrachtnemer zonder inhouding of verrekening altijd uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen op het door Opdrachtnemer aangegeven rekeningnummer, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn of een specifiek betaalmoment is overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om zowel vooraf als periodiek te factureren. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde kosten betreffen.
 3. Commercialproductie- en (ether)mediakosten en productiekosten voor websites dienen door Opdrachtnemer te zijn ontvangen vóór het tijdstip, waarop de Opdrachtnemer op basis van de overeengekomen betalingstermijn tot betaling van deze kosten verplicht is.
 4. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclame-zendingen dienen vóór verzending/verspreiding door Opdrachtnemer van Opdrachtgever te zijn ontvangen.
 5. Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd zekerheid voor de betaling (bijvoorbeeld een door haar geaccordeerde bankgarantie) van de Opdrachtgever te verlangen.
 6. Indien Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer voldoet, is hij direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente conform 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn tot het moment van voldoening van het hele verschuldigde bedrag, alsmede buitengerechtelijke kosten. 8. De Opdrachtgever is over de verschuldigde buitengerechtelijke kosten de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd, met ingang van de dag waarop deze kosten opeisbaar zijn tot aan de dag der algehele voldoening.
 7. Alle kosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) die verband houden met de inning van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag komen voor de rekening van de Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer verkiest deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De kosten zullen ten minste
  € 70,- per vordering bedragen. Kiest Opdrachtnemer voor het verhalen van de werkelijke kosten, dan is overlegging van de desbetreffende facturen voldoende bewijs voor dat deze kosten gemaakt zijn.
 8. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en daarna op opeisbare facturen die het langst open staan, zelf al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.
 9. 9. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting noch tot verrekening met eventuele tegenvorderingen die hij op Opdrachtnemer heeft. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard
 10. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Opdrachtnemer worden ingediend.
  Een klacht over de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 11. In behandeling genomen reclames, klachten, garantieafspraken etc. geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 12. Opdrachtnemer kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.
 13. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Opdrachtnemer.

ARTIKEL 12.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Tenzij Opdrachtnemer en de Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Opdrachtnemer volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: ideeën, tekeningen, ontwerpen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten) die rusten op en/of voortkomen uit en/of verband houden met en/of behoren tot de opdracht of de voorfase daarvan. Wanneer een eigendomsoverdracht is overeengekomen worden alle voor Opdrachtgever vervaardigde zaken (daaronder tevens ontwerpen begrepen) pas eigendom van Opdrachtgever nadat deze aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, met inbegrip van hetgeen Opdrachtgever wegens tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd is en/of schadeclaims die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft, heeft voldaan.
 2. Door Opdrachtnemer geleverde zaken die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht of als betalingsmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is tevens niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Dit beding geldt als een beding met goederenrechtelijke werking.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer direct schriftelijk te informeren wanneer derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben of beslag leggen op alles waarop het eigendomsvoorbehoud rust.
 4. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 5. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk mocht zijn.
 6. Voor het geval Opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder bijvoorbeeld het recht op vergoeding van schade of het recht de overeenkomst te ontbinden.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht Opdrachtgever het gebruik van een ontwerp te ontzeggen wanneer en gedurende de periode dat Opdrachtgever niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade –  van welke aard dan ook – die voortvloeit uit dat door haar uitgeoefende recht.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd voor Opdrachtgever vervaardigde producten of ontwerpen te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Opdrachtnemer zal daarbij de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever in acht nemen.

ARTIKEL 13.

AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER

 1. Wanneer Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid (financieel) beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. De bepalingen in dit artikel gelden tevens voor het geval Opdrachtnemer aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor niet tussen partijen overeengekomen resultaten. 
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het werk wanneer deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Opdrachtnemer in verband met de aard van de opdracht geen passende maatregelen heeft hoeven te nemen en/of het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te laten komen.
 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid en grove ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en/of het uitvoeren van de opdracht.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van de Opdrachtgever en/of door personen die de Opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de Opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, annulering of ontbinding door Opdrachtnemer.
 8. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe, materiële schade. Hieronder wordt verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe materiële schade.
 9. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, geestelijke schade, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie. Voormelde opsomming van indirecte schade is niet limitatief.
 10. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Opdrachtnemer direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming bepaalt en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. 
 11. De omvang van de door Opdrachtnemer te vergoeden schade is beperkt tot maximaal de opdrachtsom of (indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald of wanneer op uurbasis wordt gewerkt) tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één jaar wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.
 12. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van Opdrachtnemer en de door de verzekeraar van Opdrachtnemer gedane uitkering. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder een door Opdrachtnemer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer steeds beperkt tot maximaal € 20.000,- per opdracht.
 13. Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is, dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na het ontstaan of de ontdekking daarvan, schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. 
 14. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever en/of personen die de Opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de Opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is, op welke grond dan ook, verjaart door verloop van 12 maanden vanaf de dag waarop de opdracht door afronding, ontbinding of opzegging is geëindigd. Deze termijn is tevens een vervaltermijn.
 15. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 16. Opdrachtnemer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  • een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Opdrachtnemer ligt en daarom niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
  • enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, zijn of haar ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld;
  • ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverd of met de door of namens Opdrachtnemer verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen etc;
  • fouten of onvolledigheden in de door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte of voorgeschreven informatie, documenten of materialen;
  • de keuze die Opdrachtgever ten aanzien van de te leveren zaken of het te leveren ontwerp heeft gemaakt;
  • het door of namens Opdrachtgever uitvoeren van bewerkingen aan het geleverde.
 17. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de Opdrachtgever het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is gemaakt of aangeschaft.
 18. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever of een derde lijdt als gevolg van de toepassing of het gebruik van de producten en/of de resultaten van de werkzaamheden. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle in dit artikel bedoelde schade. 
 19. Wanneer de kosten voor het herstel van een gebrek of het opheffen van een tekortkoming waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel mag Opdrachtnemer in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan Opdrachtgever.
 20. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in het werk, tenzij:
  • die gebreken Opdrachtnemer zijn toe te rekenen, en bovendien
  • de Opdrachtgever die gebreken voorafgaand aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien
  • de Opdrachtgever die gebreken redelijkerwijs niet bij oplevering had moeten ontdekken.
 21. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 14.

AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER

 1. Naast andere in deze algemene voorwaarden genoemde bronnen van aansprakelijkheid en/of vrijwaring geldt voor Opdrachtgever het volgende.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van hemzelf en/of derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
 4. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen en door hem aangeleverde materialen of gegevens.
 5. Opdrachtgever draagt te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid voor teksten, tabellen, logo- en beeldgebruik. Het testen van de barcode(s) en de registratie en het beheer van eventuele merknamen, URL’s of online accounts dient Opdrachtgever zelf te verzorgen. De verpakkingen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Opdrachtgever. 
 6. Indien materialen die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever. 
 7. Indien de Opdrachtgever inschakeling van een derde (waaronder ook een leverancier begrepen wordt) heeft voorgeschreven, en deze derde niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever. 
 8. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de Opdrachtnemer lijdt als gevolg van door de Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 
 9. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
 10. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en haar medewerkers en hulppersonen voor aanspraken van derden terzake van eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Opdrachtnemer geleverde wordt gemaakt.
 11. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken en schade van Opdrachtnemer en/of door haar ingezette hulppersonen die in verband met de uitvoering van de opdracht wordt geleden en die het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Opdrachtgever.
 12. Opdrachtgever moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van schade.

ARTIKEL 15.

OVERMACHT

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk zou kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

ARTIKEL 16.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Tenzij Opdrachtnemer en de Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Opdrachtnemer volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: ideeën, tekeningen, ontwerpen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten) die rusten op en/of voortkomen uit en/of verband houden met en/of behoren tot de opdracht of de voorfase daarvan.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle eventuele kosten en schade die ontstaan doordat Opdrachtgever zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer meer dan het maximaal toegestane (500.000) aantal afdrukken van een afbeelding of deel daarvan die in licentie aan Opdrachtnemer zijn verstrekt en die voor de Werkzaamheden zijn gebruikt in het verkeer brengt.
 3. Opdrachtnemer verleent aan de Opdrachtgever het recht om aan de Opdrachtgever afgegeven of voor hem vervaardigde ontwerpen, documenten etc te gebruiken, maar dit alleen nadat Opdrachtgever aan alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (inclusief de betalingsverplichting) heeft voldaan.
 4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
 5. De Opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde.
 6. De Opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd deze vermelding te verwijderen.
 7. Wanneer Opdrachtgever in strijd handelt met het in lid 1 t/m 5 van dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever, ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever kan worden toegerekend, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 5.000,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat er sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder haar recht om in plaats van de boete schadevergoeding te vorderen.
 8. Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem aan Opdrachtnemer verstrekte documenten, tekeningen,  bestanden etc. geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtnemer door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van deze derden.
 9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen behoort het uitvoeren van een onderzoek door Opdrachtnemer naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten (waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten) niet tot de Opdracht. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van IE-beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

ARTIKEL 17.

AFWIKKELING RELATIE

 1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de Opdrachtnemer bevinden, zullen door haar op de eerste aanvraag kosteloos aan de Opdrachtgever worden afgegeven nadat al hetgeen de Opdrachtgever aan haar verschuldigd is (uit welke hoofde dan ook) zal zijn voldaan. Alsdan zal de Opdrachtnemer zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de Opdrachtgever dan wel een door deze aan te wijzen derde.
 2. In alle gevallen, waarin de relatie tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindigt (en om welke reden dan ook) blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen.

ARTIKEL 18.

OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst(en) met Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking.

ARTIKEL 19.

VERTROUWELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens (in welke vorm dan ook) waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht of een bevoegde instantie openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien dat door een partij als zodanig is aangegeven. 
 2. In geval van het niet tot stand komen van een opdracht of na beëindiging van de opdracht, om welke reden dan ook, blijft deze geheimhoudingsplicht in stand.
 3. Wanneer Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van deze informatieverstrekking en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot opzegging of ontbinding van de opdracht op grond van deze informatieverstrekking.
 4. Wanneer Opdrachtgever in strijd handelt met het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever, ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever kan worden toegerekend, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 5.000,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat er sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder haar recht om in plaats van de boete schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 20.

PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

 1. Opdrachtnemer respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat (persoonlijke) informatie die de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de vigerende regelgeving wordt verwerkt.

ARTIKEL 21.

GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook wanneer aan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Opdrachtgever of een bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. In dit laatste geval is Opdrachtgever en/of die partij verplicht in Nederland domicilie te kiezen. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de wederpartij geacht domicilie te hebben gekozen bij Opdrachtnemer.
 2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Als er geschillen zouden ontstaan naar aanleiding van de offerte of opdracht, dan wel van overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarvan het gevolg zijn, zullen partijen trachten deze in eerste instantie in goed overleg op te lossen, al dan niet met behulp van een onafhankelijke derde.
 4. De rechter kan pas worden benaderd als een geschil niet is opgelost binnen 3 weken na het ontstaan daarvan. In spoedeisende kwesties hoeft deze termijn niet in acht te worden genomen.
 5. Geschillen zullen dan uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om geschillen voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.