General terms & conditions

 

The website you are visiting is managed by Alterego B.V.

Artikel 1. Werkingssfeer en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Alterego B.V. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door Alterego B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden genoemde woorden wordt de volgende betekenis toegekend:
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke op rechtspersoon die de opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt;
 4. Opdrachtnemer: Alterego B.V. en/of een aan haar gelieerde onderneming;
 5. Opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om tegen betaling Werkzaamheden te verrichten;
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
 7. Werkzaamheden: al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever maakten/of onderneemt, dan wel doet maken en/of doet ondernemen;
 8. Offerte: de door Opdrachtnemer gedane aanbieding en/of de door Opdrachtnemer in meerdere of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden, inclusief de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten c.q. de door Opdrachtnemer opgegeven vaste fee.

 

Artikel 2. Afwijkende voorwaarden

1          Deze voorwaarden gelden voor alle (rechts)handelingen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever in de relatie tussen hen beiden, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard. Overeengekomen afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd, waarbij beide partijen voor akkoord hebben getekend.

2          Deze voorwaarden prevaleren óók boven algemene voorwaarden van Opdrachtgever indien Opdrachtnemer de toepasselijkheid van die eerste voorwaarden niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen.

3          Door Opdrachtgever gehanteerde c.q. door deze eenzijdig van toepassing verklaarde voorwaarden kunnen slechts van toepassing zijn indien Opdrachtnemer daarmee schriftelijk akkoord is gegaan.

 

Artikel 3. Offertes

1                                  De aanbieding van Opdrachtnemer is vrijblijvend, tenzij in de Offerte zelf anders is vermeld.

2          Desgevraagd zal de Opdrachtnemer voor de aanvang van de Werkzaamheden een gespecificeerde Offerte aan de Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht afwijkingen ten opzichte van een Offerte voordoen, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3          Overschrijdingen van Offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

4          Overschrijdingen van Offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden gelden niet als overschrijding, ook niet als die verkoopcondities niet apart in een Offerte zijn opgenomen. Opdrachtgever wordt geacht deze verkoopcondities te kennen en er mee akkoord te zijn dat deze vanaf de Offerte van de onderhavige voorwaarden aan – voor zover daarmee in overeenstemming – deel uitmaken.

5          Opdrachtgever dient de Offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet aan derden bekend maken.

6          Wanneer op basis van de Offerte geen Overeenkomst tot stand komt heeft Opdrachtnemer recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn aanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

7          Wanneer geen Overeenkomst tot stand komt is Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer verplicht eventueel vervaardigde tekeningen of voorbeelden terstond en voor zijn rekening en risico aan Opdrachtnemer te retourneren.

 

Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

1          Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2          Opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Offerte is gedaan aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3                                  Alle betalingen dienen op een door Opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

 

Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen

1          Een Opdracht wordt door de Opdrachtnemer aanvaard en door Opdrachtgever te zijn verleend doordat hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de Opdrachtgever is bevestigd, hetzij met de uitvoering van de Werkzaamheden wordt aangevangen.

2          Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit te voeren. De reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en medewerking van Opdrachtgever c.q. door deze ingeschakelde derden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen, alsmede voor de tijdige verstrekking daarvan.

3          Wijzigingen in de Opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld. Wordt een wijziging mondeling opgegeven, dan is het risico van een eventuele niet doorvoering van deze wijziging voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4                                  De wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de Opdrachtnemer.

5          Eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen in principe ten laste van Opdrachtgever.

6          Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn vanwege deze overschrijding.

7          Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen indien Opdrachtgever een tekortkoming van Opdrachtnemer heeft opgemerkt.

 

Artikel 6. Relatiebeheer

1          De Opdrachtnemer maakt van alle contacten met de Opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2          In geval van telefonisch contact wordt alleen een contactrapport gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft.

3          Als Opdrachtgever naar aanleiding van een contactrapport niet binnen vier werkdagen na toezending daarvan heeft gereageerd, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden.

4          In geval binnen vier dagen na het contact door de Opdrachtnemer actie moet worden ondernomen, zal van tevoren per mail/fax akkoord van de Opdrachtgever worden gevraagd.

5                                  Opdrachtnemer zendt de contactrapporten naar een daartoe door de Opdrachtgever aangewezen persoon.

 

Artikel 7. Inschakeling derden

1          Indien zulks naar het oordeel van de Opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de Opdracht, dan wel dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit, is de Opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden opdracht tot levering of het anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

2          Wordt bij de uitvoering van de Opdracht gebruik gemaakt van door Opdrachtgever voorgeschreven leveranciers en/of andere derden, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor (de prestatie van) deze derden. Opdrachtnemer is niet verplicht om met door Opdrachtgever gewenste derden te contracteren.

 

Artikel 8. Betaling

1          Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2          Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde kosten betreffen.

3          Commercialproductie- en (ether)mediakosten en productiekosten voor websites dienen door Opdrachtnemer te zijn ontvangen vóór het tijdstip, waarop de Opdrachtnemer op basis van de overeengekomen betalingstermijn tot betaling van deze kosten verplicht is.

4          Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclame-zendingen dienen vóór verzending/verspreiding door Opdrachtnemer van Opdrachtgever te zijn ontvangen.

5          Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de Opdrachtgever te verlangen.

6          Indien Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer voldoet, is hij direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is de wettelijke handelsrente conform 6:119 a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn.

7          Alle kosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) die verband houden met de inning van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag komen voor de rekening van de Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer verkiest deze kosten forfaitair te bepalen op 10% van het te vorderen bedrag. De kosten zullen ten minste
€ 70,- per vordering bedragen. Kiest Opdrachtnemer voor het verhalen van de werkelijke kosten, dan is overlegging van de desbetreffende facturen voldoende bewijs voor dat deze kosten gemaakt zijn.

8          Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en daarna op opeisbare facturen die het langst open staan, zelf al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.

9                                  Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Opdrachtnemer worden                   ingediend. Een klacht over de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10        Opdrachtnemer kan zijn recht op betaling geheel gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

11        Alle voor Opdrachtgever vervaardigde zaken worden pas eigendom van Opdrachtgever nadat deze aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, met inbegrip van hetgeen Opdrachtgever wegens tekortschieten in zijn verplichtingen, heeft voldaan.

 

Artikel 9. Opschorting, staking en ontbinding

1          Opdrachtnemer is bevoegd de uitvoering van de Opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van door Opdrachtnemer verlangde zekerheid.

2          Bovendien is Opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, meteen en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te zeggen, indien de Opdrachtgever, niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

3          De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

4          Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte Werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade (daaronder begrepen de door de Opdrachtnemer gederfde omzet), kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst.

 

 

Artikel 10. Levertijden

De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Opdrachtnemer zal deze zo veel mogelijk in acht nemen, maar de enkele overschrijding van een termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de Opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden derhalve geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van de enige verplichting jegens de Opdrachtnemer.

 

 

Artikel 11. Zorgplicht

1          De Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de belangen van de Opdrachtgever (waaronder het belang van geheimhouding van vertrouwelijke gegevens) in acht nemen.

2          Opdrachtnemer draagt, er van uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt, zorg voor een passende audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen. Opdrachtnemer is er echter nimmer verantwoordelijk voor wanneer de Werkzaamheden niet zouden voldoen aan de geldende wettelijke en andere voorschriften en/of gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen en op Opdrachtgever rust ook geen waarschuwingsplicht terzake.

 

 

Artikel 12. Reclames, klachten en bewijs

1          Ter zake van zichtbare gebreken moet de Opdrachtgever terstond nadat de Opdrachtnemer de door hem verrichte Werkzaamheden aan de Opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, maar uiterlijk binnen acht dagen daarna schriftelijk (desgewenst per fax of email) reclameren.

2          Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk (desgewenst per fax of email) te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

3          Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

4                                  Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de Opdrachtnemer beslissend.

 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1          Na voltooiing van de Opdracht is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:

 1. Die gebreken hem zijn toe te rekenen, en bovendien
 2. Opdrachtgever die gebreken voorafgaand aan de voltooiing niet heeft opgemerkt, en bovendien
 3. Opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van voltooiing redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

2          Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die hun oorzaak hebben in gedragingen en/of handelingen van Opdrachtgever en/of van door of namens deze ingeschakelde derden.

3          De aansprakelijkheid voor Werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever, die de Opdrachtnemer met toestemming van Opdrachtgever aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Opdrachtnemer effectief vrijwaart. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever de medewerking verlenen die redelijkerwijs van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een schadevergoeding van de betrokken derde trachten te verkrijgen, hoewel de verantwoordelijkheid hiervoor bij Opdrachtgever berust.

4          De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (uit hoofde waarvan dan ook) die samenhangen met de uitvoering van de Opdracht en/of de Werkzaamheden.

5          Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer vast staat, zal Opdrachtnemer te zijner keuze ofwel een vergoeding betalen van ten hoogste de (deel)factuurwaarde van het geleverde, ofwel het geleverde gratis vervangen nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Opdrachtnemer nimmer verplicht.

6          Is Opdrachtnemer krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door Opdrachtgever dientengevolge geleden direct materiële schade. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde/uitgevoerde. De Opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

7          Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt, voor zover niet anders is overeengekomen, door verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop de Opdracht is afgerond c.q. de Werkzaamheden zijn beëindigd.

8          De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor Opdrachtnemer krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan 6 maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

9          Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 14. Overmacht

1          Onder overmacht wordt verstaand omstandigheden die de nakoming van de verbintenis van Opdrachtnemer verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer of Opdrachtgever toe te rekenen zijn. In geval de Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie jegens Opdrachtgever en/of een derde is gehouden.

2          Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere storingen en andere buiten Opdrachtnemer’s macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

 

Artikel 15. Intellectuele eigendom

1          Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van de door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, garandeert de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de Opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor alle directe en indirecte gevolgen daarvan, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

2          Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de Werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de Opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de Opdrachtnemer voor het inschakelen van derden, op verzoek van de Opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

3          De Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

5          De Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

6                                  De Opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

 

Artikel 16. Duur van de overeenkomst

1          Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de Opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven, waarbij Opdrachtgever een termijn van zes maanden in acht dient te nemen.

2          Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de Opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de Opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij tussen partijen anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering van de Opdrachtnemer voor die periode ten minste uit de volledige mediacommissie op basis van het door de Opdrachtgever goedgekeurde mediaplan.

 

 

Artikel 17. Afwikkeling relatie

1          Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de Opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op de eerste aanvraag kosteloos aan de Opdrachtgever worden overgedragen nadat al hetgeen de Opdrachtgever aan hem verschuldigd is (uit welke hoofde dan ook) zal zijn voldaan. Alsdan zal de Opdrachtnemer zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de Opdrachtgever dan wel een door deze aan te wijzen derde.

2          In alle gevallen, waarin de relatie tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindigt (en om welke reden dan ook) blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

 

Artikel 18. Overdracht en plichten

1          Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst(en) met Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

2          In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de) onderneming van de Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en/of in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1          De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door uitsluitend Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2          Over onderwerpen die niet in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn geregeld of indien een verschil van mening ontstaat over of voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zo mogelijk in redelijkheid en in onderling overleg een regeling treffen c.q. een minnelijke oplossing trachten te bereiken.

3          Indien partijen door middel van gezamenlijk overleg niet binnen een redelijke termijn (zijnde twee weken na het ontstaan van een geschil) tot een oplossing komen of indien een van de partijen dit wenst is slechts de gewone rechter bevoegd kennis te nemen van het geschil. Alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze overeenkomst (zulks met inbegrip van het vragen van voorlopige voorzieningen) zullen uitsluitend aanhangig gemaakt kunnen worden bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.